National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time

ЛЕНЬ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ
професор, кандидат юридичних наук
професор Лень В.В..jpg
Народився 4 жовтня 1961 року у м. Запоріжжі.
1980 – 1983рр. – строкова служба в Збройних силах СРСР.
1983 – 2007рр – служба в органах МВС СРСР та України. Полковник міліції у відставці.
1988р. – закінчив Дніпропетровську спеціальну середню школу МВС СРСР.
1993р. – закінчив Українську академію внутрішніх справ (м. Київ), спеціальність «Правознавство».
2003р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право.
2005р. – присвоєно вчене звання доцент по кафедрі кримінального права. 
2008р. – доктор філософії з права 
1983 – 1990рр. – міліціонер, молодший інспектор карного розшуку, оперуповноважений карного розшуку УВС Запорізького міськвиконкому.
1990 – 1996рр. – слідчий, заступник начальника слідчого відділу Орджонікідзевського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області, старший слідчий слідчого управління УМВС України в Запорізькій області.
З липня 1996р. займається науково – педагогічною діяльністю.
1996 – 2000рр. – викладач кафедри кримінального права та кримінології Запорізького юридичного інституту МВС України.
2000 – 2003рр. – старший викладач кафедри кримінального права та кримінології Запорізького юридичного інституту МВС України.
2003 – 2004рр. – доцент кафедри кримінального права та кримінології Запорізького юридичного інституту МВС України.
2004 – 2008рр. – начальник кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
2008 – 2011 (червень) рр. – заступник начальника Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з наукової роботи.
Професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Державного вищого навчального закладу "Нацiональний гiрничий унiверситет" з жовтня 2011 року.
Автор ( співавтор) понад 100 наукових, науково – практичних, навчальних та навчально – методичних праць, зокрема 3 –х монографій. 11наукових праць опубліковано у закордонних виданнях.
Підготував кандидата юридичних наук. Під його керівництвом працюють 2 аспіранти над дисертаційними дослідженнями.
Лень В.В. - заступник головного редактора збірника наукових праць «Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС» та міжнародного наукового журналу «Влада. Людина. Закон.».
Член Асоціації кримінального права України, Кримінологічної асоціації України.
Член науково – методичної ради при прокуратурі Запорізької області.
Член спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ із захисту кандидатських дисертацій.
Нагороджений орденом «За личное мужество» та одинадцятьма урядовими і відомчими (МВС, МО) медалями, шістьма відомчими (МВС, прокуратура) відзнаками. Має відзнаку МВС України «За поранення».
        Є заступником головного редактора мiжнародного наукового журналу "Влада. Людина. Закон."

Основні праці професора Леня Валентина Валентиновича:

Монографії

Лень В.В. Осудність у кримінальному праві і законодавстві: Монограф. / Передм. д.ю.н., проф. Ю.М. Антоняна. – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2008. – 180 с.

Лень В.В., Книга М.М. Примусові заходи медичного характеру: історія, стан, тенденції : монографія.–– Запоріжжя: Дніпровський металург, 2010.–– 212 с.

Лень В.В., Книга М.М. Примусові заходи медичного характеру: цілі і підстави застосування : монографія.— Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011.— 92 с.

Навчальні, навчально-методичні, науково-практичні посібники

Кримінальне право. Особлива частина. Навчально-методичний посібник / Авт.кол.: А.С. Беніцький, В.П. Дробот, О.О. Дудоров, В.В. Лень та ін.: Відп.ред.канд.юр.н., доц. О.Ю. Кучер: МВС України, Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка.–– Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2008.–– 416 с.

Кримінальне право (Особлива частина): інтерактивні методи навчання: Навчально-методичний посібник / Авт.колектив: В.В. Лень, Г.Е. Болдарь, Е.О. Письменський, Ю.О. Старук, А.О. Данилевський / Відп.ред.д.юр.н., проф. О.О. Дудоров / МВС України, Луганський університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка.–– Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009.–– 160 с.

Кваліфікація злочинів: Навчально-методичний посібник / В.В. Лень, Г.Є. Болдарь, М.К. Гнєтнєв, Г.М. Зеленов; МВС України, Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка.–– Луганськ: РВВ-ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009.–– 256 с.

Кваліфікація злочинів: Навчальний посібник / За заг.редакцією О.О. Дудорова, Є.О. Письменського.–– К.: Істина, 2010.–– 430 с.

Запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів : наук.-практ. посіб. / В.В. Кулаков, В.В. Лень, С.С. Мірошниченко, В.М. Руфанова, О.О. Титаренко.— Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011.— 289 с.

Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників ХVIII- XXI століть( спеціальність 12.00.08- кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право): бібліографічно-довідкове видання/ автори-укладачі : В. В. Лень, О. І. Немченко, В. В. Шаблистий, Г. Є. Болдарь; за заг. ред. В. В. Леня.-Запоріжжя: Дніпровський металург, 2012.-352 с.

Науково-практичні коментарі

Лень В.В. Науково-практичний коментар статей ІV, ХІV Розділів Загальної частини Кримінального кодексу України. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2010. – 43 с.

Інформаційно-довідкові видання

Науковий потенціал: 15 років Запорізькому юридичному інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: довідник / укл.: С.М. Алфьоров, В.В. Лень; за заг.ред. С.М. Алфьорова.–– Запоріжжя: Юридичний інститут ДДУВС, 2009.–– 126 c.

Заслужені юристи України на Запоріжжі: інформаційно – довідкове видання / укл.: В.В. Лень, О.І. Немченко; за заг. ред.. докт. юрид. наук., доц.. С.М. Алфьорова. – Запоріжжя: Кераміст, 2011. – 76с.

Статті, тези

Лень В.В. Новый аспект транснациональной преступности. // Преступность в России: причины и перспективы / Материалы международной научно-практической конференции. – М.: ВНИИ МВД России, 2004. – С. 22-24.

Лень В.В. Інститут осудності (неосудності) та обмеженої осудності у кримінальному законодавстві // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - № 7. – С. 92-96.

Лень В.В. Психічне здоров’я населення України – одне з першочергових завдань держави // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - № 8. – С. 70-79.

Лень В.В. Психічні аномалії як фактор вчинення суспільно небезпечного діяння // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 1. – С. 78-84.

Лень В.В. Психіка людини: питання норми і відхилень // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - № 2. – С. 20-25.

Лень В.В., Лень В.В. Проблемы реформирования украинской адвокатуры // Правоведение: Научно-теоретический журнал. - С.–Петербург: С.-ПГУ, юр. ф-т, 2005. - № 1. - С. 178-182.

Лень В.В. Проблемы реформирования адвокатуры в Украине // Закон и право. - Москва, 2005. - № 9. – С. 72-74.

Лень В.В., Книга М.М. Проблеми запобігання злочинної діяльності осіб з психічними відхиленнями та хронічними психічними захворюваннями // Юридична Україна. – 2006. - № 4. – С. 77-81.

Лень В.В., К вопросу о развитии уголовного законодательства в Украине // Уголовное право: стратегия развития в ХХІ веке/ Материалы 4-й международной научно - практической конференции. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – С. 522-523.

Лень В.В. Неосудність: питання удосконалення критеріїв та їх ознак // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007 .– №7. – С.86-90.

Лень В.В., Книга М.М., К вопросу об оптимизации видов принудительных мер медицинского характера // Уголовное право: стратегия развития в ХХІ веке / Материалы 5-й международной научно-практической конференции. - М.: Проспект, 2008.- С. 248- 252.

Лень В.В. Ограниченная вменяемость в уголовном законе: проблемы применения // Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке / Материалы 6-й международной научно-практической конференции.–– М.: Проспект, 2009.–– С. 208-211.

Лень В.В. Проблемы применения ограниченной вменяемости // Academia “Stefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. Anale stiintifice ale Academiei “Stefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova: Stiinte socio-umane, Ed. a 9-a / Acad. “Stefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova; col. red.: Iurie Larii, Gheorghe Costachi, Gheorghe Gladchi [et al.]. – Ch.: Acad. “Stefan cel Mare” a MAI al Rep. Moldova, 2009. – Р. 46-49.

Лень В.В. Пожизненное лишение свободы в УК Украины – альтернатива смертной казни: проблемы исполнения, зарубежный опыт отдельных государств по некоторым вопросам // Probleme actuale de prevenire si de combatere a criminalitatii: an. st., ed. a 9-a / Acad. “Stefan cel Mare” a MAI al Rep. Moldova; col. red.: Iurie Larii (red. coord.), Gheorghe Costachi, Gheorghe Gladchi [et al.]. – Ch.: Acad. “Stefan cel Mare” a MAI al Rep. Moldova, 2009. – Р. 128-139.

Лень В.В. Психическая болезнь: вопрос дифференциации тяжести повреждения // Academia “Stefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. Anale stiintifice ale Academiei “Stefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova: Stiinte socio-umane, Ed. a 9-a / Acad. “Stefan cel Mare” a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova; col. red.: Iurie Larii, Gheorghe Costachi, Gheorghe Gladchi [et al.]. – Ch.: Acad. “Stefan cel Mare” a MAI al Rep. Moldova, 2010. – Р. 56 - 58.

Лень В.В. Психическая болезнь: дифференциация и уголовно – правовое значение // Законность и правопорядок: Правовой научно – практический журнал. – Минск, 2011. - №2. – С.65 – 67.

Лень В.В. Психическая болезнь и (или) психическое отклонение: дискуссионный вопрос уголовно –правового значения// Научные труды. Российская академия юридических наук. Вип.11. в 2.т. М.: ООО Издат. « Юрист», 2011. –С. 697 -700.

ЛеньВ.В. Питання застосування обмеженої осудності у кримінальному законодавстві України// Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Найновите постижения на европейската наука»,- 17-25 юни 2012. Том 7.София. «Бял ГРАД-БГ» ООД.-С.71-76.

Лень В.В. Виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину: актуальність питання//Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej ronferencji « Europejska nauka XXI powieka – 2012» . 07-15 maja 2012 roku Volume 14/ Prawo. Przemysl/ Nauka i studia. –С. 52-55.

Лень В.В. Психічна хвороба: диференціації тяжкості ушкодження// Materialy VIII mezinarodni vedecko – prakticka konferece « Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety – 2012». 27kvetna-05cervna 2012 roku po sekcich Pravni vedy Praha. Publishing House « Education and Science».-С. 14-18.

Лень В.В. Нова книга як допомога у наукових дослідженнях// Materialy VIII mezinarodni vedecko – prakticka konference « Zpravi vedecke ideje -2012».(27rijna - 05 listopadu 2012 roku).-Dil 8. Pravni vedy. Praha. Publishing House « Education and Scienc».-С. 69-73.

Лень В.В. Корупційні діяння щодо експлуатації морського і річкового транспорту в Україні/ Транспортне право в XXI столітті:[Матеріали III Міжнародної наукової конференції, Київ, Нац. авіац. ун-т, 21 лютого 2013р.] – К.: Комп’ютерпрес, 2013.- С. 278-281.

Лень В.В. Питання експлуатації водного транспорту в Україні і корупційні діяння// Материали за 9-а международна научна практична конференція, «Настоящи изседвания и развитие»,-2013. Том 10. Закон.София. «Бял ГРАД-БГ» ООД –С.52-54.

Лень В.В. Холодна зброя: дискусійні питання кримінальної та адміністративної відповідальності// Materialy IX mezinarodni vedecko prakticka conference « Moderni vymozenosti vedy- 2013».- Dil 21. Pravni vedy: Praha. Publishing House « Education and Science».-С.50-53. 

Цікаві сторінки:

1. Сторінка професора Лень В.В. на Вікіпедії

2. Герої серед нас: Валентин ЛеньОсновні наукові публікації:

1.    Кримінально-правові проблеми визначення осудності злочинця [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лень Валентин Валентинович ; Запорізький юридичний ін-т МВС України. - Х., 2003. - 219 арк. - арк. 181-196.

2.    Кримінально-правові проблеми визначення осудності злочинця [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лень Валентин Валентинович ; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2003. - 19 с.

3. Магістерська робота: методика написання, правила оформлення і порядок захисту [Текст] : наук.-метод. рек. для слухачів магістратури / В. В. Лень, С. М. Школа ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. - Д. : ДДУВС, 2006. - 28 с. - Бібліогр.: с. 26.

4. Осудність у кримінальному праві і законодавстві [Текст] : монографія / В. В. Лень ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. - Д. : Ліра, 2008. - 178 c. - Бібліогр.: с. 131-141 (220 назв).

5.  Науково-практичний коментар статей IV, XIV розділів Загальної частини Кримінального кодексу України [Текст] / В. В. Лень ; Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2010. - 42 с. - Бібліогр.: с. 37-42. - 300 экз.

6. Примусові заходи медичного характеру: цілі і підстави застосування [Текст] : монографія / В. В. Лень, М. М. Книга ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. - 91 с. - Бібліогр.: с. 84-89. - 300 экз.

7. Осудність у кримінальному праві і законодавстві : монографія / В.В. Лень.

8. Публікації в Электронному каталогу НУ "ЮАУ им. Ярослава Мудрого"


© 2006-2019 Інформація про сайт