Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
СЬОГОДНІ

1_кафедра сьогодні_шанина.jpg

Завідувач кафедри 
Школа Сергій Миколайович, 
завідувач кафедри, доцент, кандидат юридичних наук, доцент. 
Контакти: +3(0562) 47-15-50


Головною метою діяльності кафедри є створення умов для підготовки конкурентноздатних фахівців у галузі правознавства у відповідності до державних стандартів вищої освіти з урахуванням міжнародного досвіду, досягнень вітчизняної та світової науки і освіти.

Підготовка фахівців ведеться в галузі знань 0304 «Право» за напрямом підготовки 6.030401 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", а також за спеціальністю 7.03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст".

Навчальний процес на кафедрі забезпечують: три доктори юридичних наук, професори; три кандидата юридичних наук, доценти; один кандидат медичних наук, доцент; один заслужений юрист України, один старший викладач. 

Кафедра кримінального права та кримінології забезпечує викладання 16 дисциплін.

1. Організація судових та правоохоронних органів.
2. Кримінальне право(загальна частина).
3. Кримінальне право (особлива частина).
4. Кримінальний процес.
5. Криміналістика.
6. Кримінологія.
7. Правоохоронне право (Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотаріат)
8. Судова медицина та психіатрія.
9. Судова бухгалтерія.
10. Основи юридичної клінічної практики (3 частина).
11. Порівняльне правознавство.
12. Виконавче право.
13. Правова статистика.
14. Кримінальна правотворчість.
15. Кримінальне правозастосування.
16. Кримінально-процесуальне правозастосування.

2_кафедра сьогодні_стенді.JPG Викладання усіх дисциплін грунтується на останніх досягненнях вітчизняної та світової освіти, при цьому враховуються усі зміни в законодавстві, які пов'язані з розбудовою України, як правової держави.
На сьогодні створено банк даних тестових завдань відповідно до програм підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст».

Кафедра веде активну навчально-методичну роботу, використовуючи такі методи викладання, як семінари, «Круглі столи», дискусії, тренінги.
Основні напрямки наукової діяльності кафедри кримінального права та кримінології: 
  • проблеми реалізації правових приписів кримінального та кримінально-процесуального законодавства України; 
  • теоретичне дослідження питань кримінально-процесуальних норм; 
  • кримінальна відповідальність за розбещення неповнолітніх. 
У січні 2011 року розпочата робота над науково-дослідною держбюджетною роботою на тему: «Теоретичні і прикладні проблеми захисту юридичних відносин кримінально-правовими, криміналістичними та кримінально-процесуальними засобами в кримінальних справах» (перший етап «Боротьба з корупційними діяннями кримінально-правовими засобами»).
Завідувач кафедри Є.Г. Шаніна та науково-викладацький склад приділяють належну увагу зміцненню зв’язку навчально-виховного процесу з практичною діяльністю органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів. Основна співпраця з практичними працівниками проводяться в рамках організації та проведення практик студентів, проведення лекційних та семінарських занять, а також під час роботи різного рівня конференцій. З метою формування у студентів поняття про роль і місце юриста в правовій державі кафедрою проводяться зустрічі з провідними юристами Дніпропетровської області.

3_кафедра сьогодні_криминалистический комплекс.JPG Кафедра має сучасно обладнаний комп’ютерно-криміналістичний комплекс, до складу якого входять комп’ютерна лабораторія (10/305), криміналістичний полігон та криміналістичний музей (10/302), які дозволяють на високому методичному і науковому рівні проводити заняття та успішно здійснювати різні заходи юридичного факультету.
4_кафедра сьогодні_зал судебных заседаний ауд.311.JPG Гордістю кафедри є навчальний зал судових засідань (10/311), оформлений на високому естетичному та професійному рівні, де студенти мають змогу проводити лекційні та семінарські заняття, тренінги, ділові ігри, студентські конференції та круглі столи.
На кафедрі є можливість скористатися послугами мережі Інтернет, електронною поштою, а також комп’ютерною базою законодавства „Ліга-професіонал”.

Молодіжна політика кафедри кримінального права та кримінології базується на положеннях декларації “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”, за якою: “Державна молодіжна політика – це системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, судовій сферах і, ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, як у власних інтересах, так і в інтересах України”.

6_кафедра сьогодні.JPG Молодіжна політика кафедри узгоджується з політикою нашого університету і спрямована на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої соціально активної і національно-свідомої людини, наділеної громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, патріотичними почуттями, здатної до саморозвитку й самовдосконалення.

Вона здійснюється в інтересах студентської молоді, суспільства, держави і базується на багатолітніх традиціях університету, історичному та культурному надбанні українського народу з врахуванням світового досвіду підтримки молоді.
Невід’ємна складова діяльності кафедри – залучення студентів до наукової творчості з правової проблематики, а також формування цілісних орієнтирів та пріоритетів сучасного світогляду майбутніх фахівців. Участь у студентських конференціях, круглих столах та семінарах складає вагомий додаток до аудиторного навчання. 

5_кафедра сьогодні.jpgНа кафедрі діє студентський науковий гурток з кримінального права під керівництвом докторів юридичних наук, професорів Пінаєва А.О., Хряпінського П.В., кандидата юридичних наук Леня В.В. та старшого викладача Світличного О.О. Метою наукового гуртка є поглиблене вивчення кримінального права.

Члени наукового гуртка приймають активну участь в його роботі, обговорюються теми, які, як правило, не розглядаються в рамках навчальної програми, але мають творчу та практичну вагомість. На засідання запрошуються юристи-практики. Робота гуртка проходить у вигляді лекцій, тренінгів, міні конференцій, ролевих ігор. Результатом такої роботи є тези доповідей, що студенти готують для участі в конференціях різного рівня, статті, які публікуються в виданнях, та наукові роботи для участі в конкурсах на кращу наукову роботу.
Виховна робота серед студентів ведеться шляхом залучення їх до видання поетичного журналу «Крила», де є членом редакційної комісії Тертишник В.М., доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права та кримінології та виступів в ЗМІ з метою популяризації юридичних знань. 

7_кафедра сьогодні.JPG Кафедра бере участь в благочинних акціях для дітей у будинках сирот під гаслом «Допоможемо дітям», яким надається матеріальна та гуманітарна допомога, в масових заходах зі святкувань Дня юриста, Дня першокурсника та загальних змаганнях ДВНЗ «НГУ» з поширених видів спорту.

Щомісячно куратори груп і гуртожитку проводять зі студентами лекції, бесіди з питань формування здорового способу життя, правової, духовної, трудової і екологічної культури.
На юридичному факультеті функціонує Юридична клініка, під час роботи якої студенти набувають досвід практичної роботи з надання юридичних консультацій громадянам, зі складання юридичної документації, участі у розгляді реальних правових ситуацій. Куратором Юридичної клініки від кафедри кримінального права та кримінології є доцент, кандидат юридичних наук Гемай С.О. Сьогодні робота Юридичної клініки ДВНЗ «Національний гірничий університет» та викладання дисципліни «Основи юридичної клінічної практики» є важливою та актуальною.

8_кафедра сьогодні.jpgКафедра плідно співпрацює з Дніпропетровською обласною громадською організацією «Промінь» у напрямку ведення інформаційно-просвітницьких заходів для студентів з питань захисту прав та представлення інтересів громадян, в тому числі тих осіб, що постраждали від насильства в сім`ї та торгівлі людьми.

В рамках спільного проекту «Покращення доступу до правосуддя осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі Дніпропетровської області» передбачається залучення студентів юридичного факультету до надання юридичної допомоги засудженим, які перебувають у місцях позбавлення волі, шляхом дистанційного консультування. Така діяльність сприятиме налагодженню довготривалої співпраці Національного гірничого університету з Управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань в Дніпропетровської області та вдосконаленню практичних навичок наших студентів з надання юридичних консультацій.
На базі Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» кафедра, спільно з відділом виконавчої служби Головного управління юстиції в Дніпропетровській області, проводить щорічні науково-практичні семінари з проблем правового регулювання діяльності органів юстиції.
Кафедра також співпрацює з провідними вищими та науковими закладами України, підтримує досить плідні стосунки із Українською правничою фундацією та українськими правничими студіями й Асоціацією правників України.

9_кафедра сьогодні.jpg Кафедра бере участь в міжнародних та міжнародних регіональних науково-практичних конференціях. Наукові роботи викладачів кафедри, включаючи монографічні дослідження, надруковані в відомих виданнях. Викладачі виступають на методичних та наукових семінарах кафедри, на семінарах в правоохоронних органах, беруть участь в розробці пропозицій з практики застосування Кримінального кодексу України.

10_кафедра сьогодні.jpg Кафедра кримінального права та кримінології спільно з викладачами юридичного факультету підтримує плідні стосунки з фахівцями-юристами Польщі, Німеччини, Туреччини, Румунії, Сполученими Штатами Америки. Здійснює представництво в делегаціях, що направляються до різноманітних правових структур вищеназваних держав.

Співробітництво з міжнародними юридичними організаціями дає можливість вивчення питання зі створення банку даних наукових досліджень в галузі правознавства в країнах Західної Європи.
Доцент Гемай С.О., старший викладач Світличний О.О. займаються поглибленим вивченням іноземних мов для отримання свідоцтв міжнародних зразків про право вільного володіння іноземною мовою з метою стажування у закордонних університетах та підприємствах, участі в міжнародних симпозіумах та конференціях, проведення наукових семінарів, організації спільних міжнародних наукових семінарів.
Сьогодні продовжується робота з реалізації Програми розвитку Державного ВНЗ «Національний гірничий університет». Розвиток кафедри відбувається у відповідності до сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки інформаційного суспільства, інтеграції у європейське і світове товариство. 
© 2006-2023 Інформація про сайт